ASPEWS คือ หนึ่งในองค์กรที่ตรวจสอบการใช้งานบนพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ดูแลระบบหลายองค์กร รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ คอยประเมินเพื่อใช้ในการตรวจสอบอีเมล์ สำหรับทุกเครือข่ายในการรับส่งข้อมูล

ระบบส่วนใหญ่จะบล็อกการทำงานตามความจริง เมื่อตรวจสอบและศึกษาการทำงานของระบบที่คล้ายการส่ง Spam หากมีช่วงเวลาในการส่งที่เหมือนกับการส่ง Spam เป็นจำนวนมากนับล้าน ๆ หรือ ระบบดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ใน netblocks ASPEWS จะมองระบบดังกล่าวว่าเป็น Spam และลิสลงในรายการที่ไม่ปลอดภัย โดยบางทีก็อาจจะส่งเตือนไปยังระบบก่อนที่จะทำการส่ง Spam ด้วยซ้ำ

สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ http://www.aspews.org/

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี