MXScan เป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัย ตรวจสอบดักจับไวรัสและสแปมเมลของ Mail Server ขาเข้าโดยเฉพาะ มีชื่อว่า AntiSpam and AntiVirus Suite ทำงานร่วมกับ Open Source Software เช่น SpamAssassin, ClamAV ซึ่งช่วยกำจัดสแปมเมลและไวรัสให้กับ Mail Server ได้ดี โดยจะจัดเป็นคะแนน แบ่งเป็น Levels เพื่อแสดงผลความเสี่ยงของข้อความที่จะเป็นสแปมมากน้อยตามลำดับ

นอกจากนี้ MXScan มีเครื่องมือที่ไว้ Lookup IP Address ได้ด้วยว่า IP Address นั้น ๆ ติด Blacklist ในฐานข้อมูลของใครบ้าง ซึ่งตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ mxuptime.com

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี